Wersja obowiązująca z dnia

Sekretarz Powiatu

Funkcję Sekretarza Powiatu sprawuje -  Jolanta Koszczał
Telefon: 89 642 98 45, fax: 89 642 98 17, e-mail: sekretariat@powiat.ostroda.pl

 1. Sekretarz zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Starostwa.
 2. Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
  • organizowanie przyjmowania i załatwiania skarg, wniosków oraz petycji,
  • nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy w Starostwie,
  • organizowanie działalności kontrolnej w Starostwie,
  • zapewnienie obsługi techniczno-biurowej Zarządu.
  • koordynowanie wykonywania zadań wynikających z aktów prawnych organów Powiatu i Starosty,
  • koordynowanie opracowywania projektów regulaminów,
  • koordynowanie opracowywania projektów podziału wydziałów, referatów i biur na stanowiska pracy,
  • prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,
  • przedkładanie Staroście propozycji dotyczących usprawnienia pracy w Starostwie,
  • nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady i Zarządu,
  • koordynowanie przygotowywania projektów zarządzeń wewnętrznych dotyczących spraw organizacyjnych i kadrowych,
  • przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
  • podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy w zakresie ustalonym przez Starostę,
  • koordynowanie prac remontowych w Starostwie,
  • podejmowanie decyzji dotyczących zakupu wyposażenia i materiałów biurowych,
  • koordynowanie i organizowanie spraw związanych z wyborami, referendami i spisami,
  • wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Starosty.
 3. Pod bezpośrednim nadzorem Sekretarza pozostaje Wydział Administracji, Nadzoru i Kadr