Wersja obowiązująca z dnia

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Doręczanie dokumentów elektronicznych do Starostwa Powiatowego w Ostródzie

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2014 poz. 1114 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Ostródzie uruchomiło Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP.

Adres skrytki: /spostroda/SkrytkaESP

W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy go  wypełnić i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym.
Do formularza można dołączyć załączniki. Akceptujemy formaty załączników zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2016 poz. 113 z późn. zm.).
System ePUAP wymusza ograniczenie wielkości wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego). Obecnie limit ten wynosi 3,5 MB.
Po złożeniu elektronicznego dokumentu otrzymają Państwo Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP). Otrzymanie Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia jest równoznaczne z przyjęciem przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie  przesłanego wniosku elektronicznego. Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia zostanie automatycznie wygenerowane jako załącznik do wysłanego przez Państwa formularza i dołączone zostanie do wytworzonej przez Państwa sprawy.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu POJAZD I KIEROWCA

Sprawy, które można załatwić poprzez skrzynkę podawczą PWPW:

  1. Rejestracja pojazdu, czasowa rejestracja pojazdu, wyrejestrowanie pojazdu,
  2. Wydanie prawa jazdy.

Wniosek można złożyć po zalogowaniu się do systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej na stronie:

https://www.esp.pwpw.pl

Opis związany z usługą można odnaleźć na stronie:

https://www.esp.pwpw.pl/Account/Help

Wypełniony formularz wniosku elektronicznego opatruje się:

  1. podpisem stanowiącym podanie w postaci elektronicznej danych: imienia i nazwiska osoby wnioskującej oraz jej adres zamieszkania, potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, albo
  2. kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Podstawy prawne:

  1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r.w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U.2017.2355 z dnia 2017.12.18)
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r., poz. 231).
  3. Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014r., poz. 1114 ze zm.).
  4. Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2020.1173 t.j. z dnia 2020.07.02)